ביטול/שינוי הזמנה

מדיניות ביטול הזמנות:
  • אי הגעה ללא הודעה – חיוב מלא של עלות הארוח.
  • ביטול הזמנה עד 48 שעות לפני תאריך ההזמנה - חיוב של יום אחד על בסיס הארוח המוזמן.
  • בחגים ביטול פחות מ 7 ימים לפני תאריך ההזמנה חיוב בעלות של יום אחד על בסיס הארוח המוזמן.

טופס בקשה לשינוי / ביטול הזמנה